§1 Navn, Hjemsted og formål

Stk. 1.

Klubbens navn er H.iT (Holbæk IT) 

Foreningen er hjemhørende i Holbæk kommune.

Klubben har til formål at:

- fremme brug og anvendelsesmuligheder af informationsteknologien, herunder PC og Internet

- være et spændende og lærerigt samlingssted i dialog med andre medlemmer

- iværksætte diverse aktiviteter såsom kurser, foredrag og andre Edb-relaterede arrangementer.

Stk. 2.

Følgende initiativer vil i det omfang det er muligt, blive iværksat i klubben:

- udflugter til messer, udstillinger og arrangementer med IT-relaterede islæt

- foredrag om moderne informationsteknologis anvendelsesmuligheder

- kurser i Internet (grundlæggende brug og mere specifikke kurser f.eks. hjemmesideudvikling m.m.)

- kurser i relevante PC-programmer

- udgivelse af månedsblad/nyhedsbrev på klubbens hjemmeside.

§2 Medlemsforhold

Stk. 1.

Nye medlemmer kan optages efter fire klubaftener (gratis prøvetid) og bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. Ved indmeldelse efter 1/7 betales halvt kontingent.

Stk. 3.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-. Kontingentet forudbetales for et år ad gangen inden udgangen af februar. 

Stk. 4.

4.1. Udmeldelse skal finde sted skriftlig til klubbens kasserer senest med en måneds varsel til næste betalingskvartal.

4.2. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtigelser, eller som handler til skade for klubben. Medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre.

Stk. 5.

5.1 Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter

5.2 Medlemmerne er berettiget til frit at benytte sig af klubbens faciliteter i klubbens åbningstid

5.3 Medlemmerne deltager i klubbens fællesaktiviteter på lige vilkår.

5.4 Det påhviler medlemmerne, at respektere og acceptere de af bestyrelsen indgåede lejekontrakter/aftaler med firmaer og/eller private personer.

5.5. Bestyrelsen udpeger undervisere/foredragsholdere.

§3 Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen skal være på mindst tre medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.

Stk. 2.

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 3.

3.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når blot et bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelses finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden, med minimum én uges varsel.

3.2. Der føres et beslutningsreferat over bestyrelsesarbejdet, som underskrives af formanden.

3.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når hele bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslaggivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3.4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Formand, næstformand og kasserer bliver alle valgt for to år af gangen. Formanden og kassereren er på valg i lige år og næstformanden i ulige år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, afholdes ekstraordinærgeneralforsamling for at vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

3.5. Beslutningsreferatet er elektronisk tilgængeligt for medlemmer senest en uge efter bestyrelsesmødet.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 2.

Meddelelse om dato for den ordinære generalforsamling, samt oplysninger om sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til medlemmerne senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden, indeholdende forslag fra medlemmerne og regnskab udsendes mindst en uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4.

Al administrativ kommunikation til medlemmerne foregår via elektronisk post.

Stk. 5.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 6.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om klubbens virksomhed, samt forslag til handlingsplan. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse ligesom der vælges en bestyrelse (under hensyntagen til § 3 stk. 3.4) og en revisor.

Stk. 7.

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5 Regnskab og formue

Stk. 1.

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en generalforsamlingsvalgt revisor. Selve regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Kassereren inkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsens godkendte regninger.

Kassereren fører en kassebog og/eller fører regnskabet på et PC-program. Kassereren er ansvarlig for ajourføring af klubbens indtægter og udgifter og udarbejder klubbens årsregnskab.

Stk. 4.

Klubbens formue placeres på en konto i et pengeinstitut.

Hævede beløb, over kr. 2.000.-, kræver udover kasserens underskrift formand eller næstformands signatur. Beløb under kr. 2.000.-, kan hæves af kassereren alene.

§6 Tegning og hæftelse

Stk. 1.

Klubbens forpligtiget udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens påhvilende forpligtigelser.

§7 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8 Opløsning

Stk. 1.

Til klubbens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.

Ved klubbens opløsning fordeles klubbens formue og evt. aktiver til andre foreninger i Holbæk kommune.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2004.